• Съвременни мозайки на София

Съвременните мозайки на София

Като разновидност на монументалната живопис, мозайката има специфично присъствие в българското изкуство. Тя е вид художествена дейност, която не е сред най-характерните видове изкуства в България нито преди, нито след Освобождението. Нейното развитие се предопределя до голяма степен от спецификите на историческите етапи в модерната българска история.

Основните периоди, маркиращи тенденциите в развитието на мозайката в България, са следните: от 1878 до 1944 г.; от 1944 до 1989 г.; и след 1989 г. Тези времеви граници очертават основните линии в развитието на мозаечното изкуство, като в рамките на всеки етап съществуват вариации.